As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Ethnologue ISO-639-1 -
ISO-639-3 ksh
Babel user information
ksh-N För heh dä Metmaacher es_en ripoahresche Schprohch de Motterschprohch.
ksh-5 Heh dä Metmaacher brur_en ripoaresche Sprohr_em Berohf.
ksh-4 För heh dä Metmaacher es e ripoahresch Platt bahl wi de Motterschprohch.
ksh-3 Heh dä Metmaacher kann en ripoaresche Schprohch reschtesch joht.
ksh-2 Heh dä Metmaacher kann med_ennem ripoahresch Platt meddeljohd ömjonn.
ksh-1 Heh dä Metmaacher hät Jrondlahre fon ennem ripoahresch Platt drop.
Users by language
Search user languages

Kölsch[edit]

Häzlesch Wellkomme.

He is dä kölsche Ennjang en_et OmegaWiki (wat enß en_zick_lang WikitionaryZ jehëijße hät)

Opjepaßß! He es nur Kölsch aanjesaat. De Ripuaresche Wikkipedija beherrbersch, för der Momment unger däm Shprooche-Köözel ksh, övver hunndert Dijaläkte uß däm meddelfränkishe odder ripuarische Knubbel, wo Kölsch met beij eß. Sobald de Zoshtändijje Lück endlijj_enne eijene Kood för di ußjejovve hätt, weed dat jeänndott. Allso brengk nix dorjeneejn. Blooß Kölsch hee, ävver ander Schprooche hen ier eije Pooz-Sigge.

Et OmmegaWikki es noch enn_ennem frööje Aanfangs_Shtadijum. Dröm ess_et no nit mööshlesh, hee Ennhaldde ze beärbeijde. Beß intreßßiert aan däm Projäk? Dann draach Dijj_enn, un schrriv_en Medmaacher_Sigk. Donn esu n Baabel_Shabloone wi_De räähß süühß drop, un schrif do beij, wat De wells, dadd_et de Wällt övver Desch weßße sull.

Wenn et hee rischtisch loßß jeijt, wääde wascheinlesh eeds_enß nur winnish Lück medmaache künne. Beß nit kott, han jät jeduld. Am Aanfang weede Medmaacher uß de Wiktionary jemeinde ußjessök wääde, mem Blegg_op dat se foshtonn, wie dat dat leuf, wi et jemaat eß, un di bekannt sin als reujish un jeduldish met de Omnzolängleshkeijte, di met Fääler ömjonn künne un de makke ußbüüjelle hällefe künne.

En de aanfängleshe Zick fum Opbou, do wolle mer och Röckmälldunge hann fun Intreßierte, fun Weßßeschaffler, Liehrer un uß de Öffentlishkeijt. Wi wells De dat Projäk hee bruche? Wat wells De shpääder noch hann? Wat deijd_et no_nit? Haß De en bäßßer Idee?

För der Momännt, wänn De Fääler fingkß, dann donn {{Attention|Wat met däm Atikkel loßß eß}} op de Klaaf_sigk, un nuur do hen. Mer ärrbeijde aand de Daatebangk ier Zoofoläßßishkeijd_et eez. Ävver_esu määß De drob_opmärrksam, dat do shpääder jät draan jemaat wääde moß.

Do kannß Ennjangß_Sigge änndere, och di hee. Wenn De noch annder Shprooche als wi nur Kölsch kannß, luur noh dänne ier Ennjangß_Sigge, un maach se bäßßer wänn De kannß.

Wikki Köbesse - Administratore - för et Kölsche[edit]

Noh_m Alfabet:  Purodha

Staate, woh mer Kölsch kallt[edit]

Övverbleck[edit]

Enne Övverbleck övver et OmegaWiki op Kölsch beede hee di Sigge, die alld op Kölsch ovversaz sinn, un sönß di all di Sigge övver OmegaWiki (övversaz oddo nit):

Main page

Translate the following pages for a complete Main page in your language:

Supporting pages

Medmaacher[edit]

Quälle un Hellfsmeddel[edit]

Ongersigge vun heh dä Poozsigg[edit]